Lamello
Verbindungstechnik
Lamello

Algemene verkoopsvoorwaarden (AVV) van de onderneming Lamello nv

Versie 01-01-2022

I: Algemene bepalingen

 1. De rechtsverhouding tussen Lamello Belgium nv (hierna: leverancier) en de koper met betrekking tot alle offertes, leveringen en/of diensten van de leverancier (hierna: leveringen) worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien de leverancier daartoe zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verstrekt heeft en voor zover deze verenigbaar zijn met huidige algemene voorwaarden. De onderling overeengekomen schriftelijke verklaringen zijn bepalend voor de omvang van de leveringen.

 2. Deze algemene contractvoorwaarden, alsook alle afzonderlijke contractuele overeenkomsten, gelden als basis voor alle leveringen en diensten. Afwijkende voorwaarden van de koper maken geen deel uit van de overeenkomst, ook niet als een bestelling aanvaard wordt. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van de leverancier, ook zonder afzonderlijke overeenkomst.

 3. De aanbiedingen van de leverancier kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

 4. De leverancier behoudt zich zijn onbeperkte eigendoms- en auteursrechtelijke exploitatierechten voor op offertes, tekeningen, stalen en andere informatie en documenten, ook in digitale vorm (hierna: documenten). De documenten mogen slechts met voorafgaande toestemming van de leverancier aan derden meegedeeld worden en moeten, indien er geen bestelling bij de leverancier volgt, op verzoek onmiddellijk aan de leverancier terugbezorgd worden. Digitale gegevens moeten onmiddellijk en veilig verwijderd worden.

 5. Alle bestellingen, contractwijzigingen, toezeggingen en bijkomende afspraken (ook mondelinge) vereisen de schriftelijke bevestiging van de leverancier om als aanvaard beschouwd te worden. Uitsluitend de inhoud van deze bevestiging is bepalend voor de uitvoering van de overeenkomst. Mondelinge afspraken worden van rechtswege van kracht na schriftelijke bevestiging door de leverancier. Bij gebrek aan een schriftelijke bevestiging, komt onder deze voorwaarden niettemin een overeenkomst tot stand bij de aflevering van de goederen aan de koper.

 6. De koper kan geen rechten ontlenen voor specifieke productkenmerken aan algemene, openbaar gepubliceerde beschrijvingen, afbeeldingen en verklaringen van de leverancier.

II: Prijzen, betalingsvoorwaarden en facturatie

 1. Tenzij anders overeengekomen, gelden de prijzen van de prijslijst van toepassing is op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten wordt. Tenzij anders overeengekomen, factureert de leverancier de goederen "bruto voor netto".

 2. De volledige factuursom is betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en de leverancier.

 3. De overeengekomen prijzen gelden – tenzij anders bevestigd – af fabriek zonder verpakking. Indien de leverancier een offerte of een orderbevestiging stuurt aan een koper die ondernemer is, is de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen in de vermelde prijzen.

 4. Ongeoorloofde inhoudingen zullen achteraf in rekening gebracht worden. Alle kosten die voortvloeien uit laattijdige of incorrecte betalingen zijn voor rekening van de koper.

 5. Alle betalingen zijn verschuldigd overeenkomstig de gesloten overeenkomst. Indien de factuur een vervaldatum vermeldt, is de koper ook zonder aanmaning in gebreke op de dag nadien. Betalingen gebeuren zonder bankkosten voor de leverancier.

 6. In geval van overschrijding van de betalingstermijn of in geval van verzuim is de leverancier gerechtigd om vanaf de vervaldag rente wegens laattijdige betaling in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief voor betalingsachterstand in handelszaken, onverminderd het recht van de leverancier om bijkomende schade wegens nalatigheid te vorderen.

 7. De koper mag alleen onbetwiste of rechtsgeldige vorderingen vereffenen.

III: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het voorwerp van de leveringen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) blijft eigendom van de leverancier totdat alle vorderingen voldaan zijn in hoofdsom, intresten en aanhorigheden waarop hij ten opzichte van de koper uit hoofde van de zakenrelatie recht heeft. Indien de waarde van alle zekerheidsrechten ten voordele van de leverancier het bedrag van alle zekergestelde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zal de leverancier op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven; de leverancier heeft het recht om bij het vrijgeven van de zekerheidsrechten tussen verschillende zekerheidsrechten te kiezen.

 2. Gedurende het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de eigendom in borg te geven, te verpanden of over te dragen en is wederverkoop slechts toegestaan aan wederverkopers in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en alleen onder de voorwaarde dat de wederverkoper betaling van zijn koper ontvangt of het voorbehoud maakt dat de eigendom pas op de koper overgaat wanneer deze aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft.

 3. Indien de koper de goederen onder eigendomsvoorbehoud doorverkoopt, draagt hij hierbij tot zekerheid zijn toekomstige vorderingen op zijn klanten uit de wederverkoop, inclusief alle nevenrechten - waaronder eventuele saldovorderingen - over aan de leverancier, zonder dat hiervoor nog een bijzondere verklaring vereist is. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen samen met andere voorwerpen doorverkocht worden zonder dat voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen een afzonderlijke prijs overeengekomen is, draagt de koper het gedeelte van de totale prijsvordering dat overeenkomt met de prijs van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die door de leverancier in rekening gebracht zijn, over aan de leverancier.

 4. (a) Het is de koper toegestaan de onder eigendomsbehoud geleverde goederen te verwerken of met andere voorwerpen te vermengen of te verbinden. De verwerking wordt uitgevoerd voor rekening van de leverancier. De koper zal de daaruit voortvloeiende nieuwe goederen ter beschikking houden van de leverancier met de zorg van een gedegen onderneming. De nieuwe goederen worden beschouwd als goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

  (b) De leverancier en de koper komen nu reeds overeen dat - in geval van verbinding of vermenging met andere, niet aan de leverancier toebehorende goederen - de leverancier in elk geval recht heeft op mede-eigendom van de nieuwe goederen ten bedrage van het aandeel dat resulteert uit de verhouding van de waarde van de verbonden of vermengde goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van de andere goederen op het tijdstip van de verbinding of vermenging. De nieuwe goederen worden in die mate beschouwd als goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

  (c) De bepaling betreffende de overdracht van schuldvorderingen onder punt 3 is ook van toepassing op de nieuwe goederen. De overdracht geldt evenwel slechts voor het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de verwerkte, verbonden of gemengde goederen onder eigendomsvoorbehoud die door de leverancier in rekening gebracht zijn.

  (d) Indien de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verbindt met vaste of roerende zaken, draagt hij, zonder dat daartoe enige nadere bijzondere verklaring vereist is, aan de leverancier tot zekerheid ook zijn vordering over die hem als vergoeding voor de verbinding toekomt, met alle nevenrechten, ten bedrage van de verhouding van de waarde van de verbonden goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere verbonden goederen op het tijdstip van de verbinding.

 5. Tot herroeping is de koper gemachtigd de uit de wederverkoop voortvloeiende overgedragen vorderingen te innen. In geval van een gegronde reden, in het bijzonder wanbetaling, opschorting van betalingen, aanvraag tot een insolventieprocedure, protest van een wissel of gegronde aanwijzingen van overmatige schuldenlast of dreigende insolventie van de koper, heeft de leverancier het recht om de incassomachtiging van de koper in te trekken. Bovendien kan de leverancier, na voorafgaande waarschuwing en inachtneming van een redelijke termijn, de overdracht tot zekerheid bekendmaken, de overgedragen vorderingen te gelde maken en de bekendmaking van de overdracht tot zekerheid door de koper aan zijn klant eisen.

 6. De koper is verplicht de gekochte goederen zorgvuldig te behandelen en op eigen kosten afdoende en tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen elementaire gevaren zoals brand, water en diefstalschade, ook deze voortvloeiend uit overmacht.

 7. In geval van inbeslagname, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of interventies door derden, moet de koper de leverancier onverwijld op de hoogte brengen. Indien een gerechtvaardigd belang aangetoond wordt, verstrekt de koper de leverancier onmiddellijk de benodigde informatie om zijn rechten tegenover de klant te doen gelden en overhandigt hij de nodige documenten.

 8. In geval van wanprestatie door de koper, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, heeft de leverancier - na het verstrijken van een door de leverancier verstrekte redelijke termijn waaraan de koper verzaakt heeft - het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen; de wettelijke bepalingen inzake ingebrekestellingen blijven onverminderd van kracht. De koper is verplicht de goederen terug te geven. De terugname of handhaving van het eigendomsvoorbehoud of de inbeslagneming van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de leverancier houdt geen terugtrekking uit de overeenkomst in, tenzij de leverancier dit uitdrukkelijk verklaard heeft.

IV: Leveringstermijnen; verzuim

 1. Leveringstermijnen en -data gelden steeds slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste datum overeengekomen is. De leverancier zal echter alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de levering uitgevoerd kan worden op de door de koper verzochte datum.

 2. Deelleveringen zijn toegestaan indien zij redelijk zijn voor de koper.

 3. De inachtneming van de leveringstermijnen veronderstelt de tijdige ontvangst van alle door de koper te verstrekken informatie (documenten, technische gegevens, enz.), de nodige goedkeuringen en mededeling, met name van plannen, alsook de inachtneming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen door de koper. Indien niet tijdig aan deze voorwaarden voldaan wordt, worden de termijnen overeenkomstig verlengd; dit geldt niet indien de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging.

 4. De leveringstermijnen worden overeenkomstig verlengd:

  (a) indien de informatie die de leverancier nodig heeft voor de uitvoering van de bestelling niet tijdig door de koper verstrekt wordt of indien de koper nadien de bestelling wijzigt;

  (b) in geval van overmacht, bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, terrorisme, rellen of soortgelijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld stakingen, versperringen), (lokale) pandemieën en daaruit voortvloeiende officiële maatregelen of instructies, verstoringen van de toeleveringsketen en transportroutes, verstoring van de eigen productie van de leverancier of die van zijn onderleveranciers en andere verstoringen van interne en externe processen, in het bijzonder binnen de toepassingssfeer van de leverancier, vertragingen in de levering van essentiële grondstoffen of hulpstoffen op de daartoe normaal gekozen transportroutes, moeilijkheden bij de energiebevoorrading, niet-levering of vertraging van de door de toeleveranciers en aannemers van de leverancier verschuldigde diensten;

  (c) in geval van virussen en andere aanvallen door derden op het IT-systeem van de leverancier, voor zover deze ondanks inachtneming van de gebruikelijke zorgvuldigheid bij het treffen van beschermingsmaatregelen opgetreden zijn;

  (d) in geval van officiële maatregelen en belemmeringen ten gevolge van Belgische, Amerikaanse (VSA) en andere toepasselijke nationale, EU- of internationale regelgeving inzake buitenlandse handel of ten gevolge van andere omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, of vertraagde of onjuiste levering aan de leverancier.

 5. De leverancier stelt de koper onverwijld in kennis van het optreden van dergelijke omstandigheden, de verwachte duur van de vertraging die eruit voortvloeit en de voorzienbare omvang van de gevolgen. In deze gevallen wordt de eventueel vooropgestelde leveringstermijn overeenkomstig verlengd.

 6. Indien een dergelijke belemmering langer dan 3 maanden duurt of indien vastgesteld kan worden dat een dergelijke belemmering langer dan 3 maanden zal duren, hebben beide partijen het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

 7. Schadeclaims van de koper wegens vertraagde levering zijn uitgesloten, zelfs na het verstrijken van een aan de leverancier gestelde termijn voor levering. Dit geldt niet in geval van aansprakelijkheid wegens opzet, grove nalatigheid of aantasting van leven, lichaam of gezondheid. De koper kan zich in het kader van de wettelijke bepalingen alleen uit de overeenkomst terugtrekken, indien de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraagde levering. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper staat los van de bovenstaande bepalingen.

 8. Op verzoek van de leverancier verklaart de koper binnen een redelijke termijn of hij zich wegens de vertraagde levering uit de overeenkomst zal terugtrekken, dan wel op levering zal aandringen.

 9. Indien de verzending of de levering op verzoek van de koper met meer dan een maand vertraagd wordt na kennisgeving van verzendingsgereedheid, kunnen aan de koper opslagkosten in rekening gebracht worden ten bedrage van 0,5% van de prijs van het voorwerp van de leveringen voor elke extra maand of gedeelte daarvan, met een maximum van 5%, onverminderd het recht van de leverancier om aan te tonen dat de reële opslagkosten hoger zijn.

V: Risico-overdracht, vervoer, aanvaarding, retourzendingen

 1. Het risico gaat over op de koper, zelfs in geval van franco levering, indien de goederen verzonden of afgehaald zijn (INCOTERMS 2020 EXW). De levering wordt door de leverancier verzekerd tegen de gebruikelijke transportrisico's op verzoek en op kosten van de koper.

 2. In geval van overschrijding van de opslagtermijnen is de leverancier gerechtigd om na voorafgaand overleg met de koper een opslagvergoeding in rekening te brengen. Hetzelfde geldt indien de verzending op verzoek van de koper uitgesteld wordt.

 3. De koper mag de ontvangst van leveringen niet weigeren op grond van onbeduidende gebreken.

 4. De leverancier heeft het recht, na het vooropstellen van een redelijke termijn en het vruchteloos verstrijken daarvan, anders over het voorwerp van levering te beschikken en onmiddellijk een schadevergoeding wegens niet-nakoming te vorderen ten bedrage van 20% van de netto verkoopprijs of meer indien daartoe het bewijs geleverd wordt. De koper behoudt zich het recht voor te bewijzen dat er geen schade of een geringere schade geleden is.

 5. Retourzendingen van geleverde goederen zonder voorafgaande wederzijdse overeenkomst zijn uitgesloten, indien de koper geen wettelijk recht op retourzending toekomt. Indien de leverancier in individuele gevallen als gebaar van goede wil met voorafgaande schriftelijke toestemming instemt met het retourzenden van geleverde goederen, gelden de volgende bepalingen:

  a) de toestemming van de leverancier voor retourzending van geleverde goederen tegen creditnota is steeds onderworpen aan de ontbindende voorwaarde dat de goederen in hun oorspronkelijke verpakking, ongebruikt en in nieuwe staat bij de leverancier geleverd worden; de kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper;

  b) het factuurnummer en het nummer van de leveringsbon van de betreffende levering moeten vermeld worden;

  c) retourzendingen worden na de verpakkings- en kwaliteitscontrole middels een creditnota vergoed tegen de gefactureerde nettowaarde onder aftrek van 20% van de waarde van de goederen voor interne kosten, tenzij anders overeengekomen tussen de koper en de leverancier; goederen die niet meer als nieuw verkocht kunnen worden, worden niet teruggenomen; op maat gemaakte producten kunnen in geen geval geretourneerd worden.

VI: Garantie op materiaalgebreken

De leverancier biedt een garantie voor leveringen, d.w.z. nieuwe apparaten, onderdelen en diensten, van 24 maanden, telkens ingaande bij de overhandiging of op de dag van de voltooiing van de dienst.

 1. De door de leverancier geleverde goederen moeten onmiddellijk na aankomst bij de koper zorgvuldig geïnspecteerd worden. Zij worden geacht aanvaard te zijn indien de leverancier niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen een schriftelijke kennisgeving van het gebrek ontvangen heeft, of, indien een gebrek niet herkenbaar was bij de onmiddellijke zorgvuldige inspectie, na ontdekking van het gebrek binnen de garantieperiode. Vervangen onderdelen blijven onder eigendomsvoorbehoud van de leverancier.

 2. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van ongeschikt of oneigenlijk gebruik, onjuiste of onzorgvuldige behandeling of natuurlijke slijtage. Indien de koper eigen onderdelen of onderdelen van derden in de producten van de leverancier verwerkt, ontheft dit de leverancier van elke productaansprakelijkheid. Indien de koper op eigen initiatief onderdelen repareert of monteert in producten van de leverancier zonder daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand door de leverancier gemachtigd te zijn, aanvaardt de leverancier noch enige garantie noch enige waarborg op de onderdelen en de goede werking ervan.

 3. Alle apparaten en onderdelen die een materieel gebrek vertonen, worden naar keuze van de leverancier kosteloos hersteld of vervangen, op voorwaarde dat de oorzaak van het gebrek reeds bestond op het tijdstip van de risico-overdracht.

 4. In geval van gebreken of het ontbreken van de gegarandeerde kwaliteit van de geleverde goederen na de overdracht van het risico, kan de leverancier naar keuze eisen dat het gebrekkige product naar de leverancier teruggezonden wordt voor herstel of vervanging met daaropvolgende terugzending - op kosten van de leverancier - of dat de koper het gebrekkige product ter beschikking houdt en de herstelling of vervanging ter plaatse uitgevoerd wordt door de leverancier of een persoon in opdracht van de leverancier. De koper heeft hiertoe het recht indien redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden dat hij het gebrekkige product aan de leverancier terugzendt. De voor de reparatie noodzakelijke kosten (met name vervoer-, verplaatsings-, arbeids- en materiaalkosten) zijn ten laste van de leverancier. Dit geldt niet voor extra kosten die voortvloeien uit het feit dat het gekochte voorwerp na de levering naar een andere plaats dan de handelsvestiging van de ontvanger overgebracht is, tenzij dit gebeurd is in overeenstemming met het beoogde gebruik van het voorwerp.

 5. De koper zorgt ervoor dat de algemeen geldende of bekende veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen enz. in acht genomen worden, ongeacht of hij het door de leverancier geleverde product zelf gebruikt of doorverkoopt. Indien er in dit verband onduidelijkheden bestaan of de indruk kan ontstaan dat door de leverancier verstrekte informatie over veiligheidsmaatregelen onjuist of onvolledig is, dient de koper de leverancier hierop schriftelijk te wijzen en vervolgens, indien enig risico of enige schade niet uitgesloten kan worden, nadere informatie van de leverancier af te wachten.

 6. In geval van kennisgeving van gebreken kunnen de betalingen door de koper ingehouden worden in zoverre dit in redelijke verhouding staat tot de vastgestelde materiële gebreken. De koper mag slechts betalingen inhouden indien het bestaan van een gebrek redelijkerwijze vaststaat. De koper heeft geen retentierecht wanneer zijn aanspraken wegens gebreken verjaard zijn of op een andere grond zijn vervallen. Indien de kennisgeving van gebreken onterecht is, heeft de leverancier het recht om van de koper een vergoeding voor de door hem gemaakte kosten te eisen.

 7. De leverancier moet herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld worden om het voorwerp van levering binnen een redelijke termijn te repareren. De aanvullende prestaties worden uitgevoerd in de maatschappelijke zetel van de leverancier.

 8. Indien de reparatie niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de koper - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding uit hoofde van nr. 10 - zich uit de overeenkomst terugtrekken of de vergoeding verlagen.

 9. Het verhaalsrecht van de koper op de leverancier bestaat slechts in zoverre de koper zich niet verder heeft verbonden ten aanzien van zijn afnemer dan de wettelijke aansprakelijkheid wegens gebreken.

 10. Aanspraken op schadevergoeding door de koper wegens een materiaalgebrek zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de leverancier volgens de wet dwingend aansprakelijk is, zoals in geval van bedrieglijk verzwijgen van het gebrek, niet-nakoming van een kwaliteitsgarantie, aantasting van leven, lichaam of gezondheid en in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de leverancier. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper staat los van de bovenstaande bepalingen. Andere vorderingen of vorderingen die in artikel VI geregeld zijn in het kader van een materiaalgebrek, zijn uitgesloten.

VII: Productaansprakelijkheid

 1. Aangezien de systemen een technische eenheid vormen, mogen producten van de leverancier niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan degene die door de leverancier aanbevolen worden, noch mogen zij gebruikt worden in combinatie met producten die niet geschikt zijn voor het beoogde doel. De leverancier wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die zou kunnen ontstaan door het verzaken aan deze instructie.

 2. Aanspraken op schadevergoeding van de kant van de koper – ongeacht de rechtsgrond – in overeenstemming met punt 1 zijn slechts mogelijk:

  (a) indien de leverancier op grond van de wet dwingend aansprakelijk is;

  (b) indien de schade veroorzaakt is door een opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting op een wijze die de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt;

  (c) indien de schade ontstaan is door aantasting van leven, lichaam of gezondheid;

  (d) indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.

 3. Indien de leverancier aansprakelijk is overeenkomstig punt 2 b) voor de schending van een wezenlijke contractuele verplichting zonder grove nalatigheid of opzet, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die de leverancier op grond van de hem op dat ogenblik bekende omstandigheden normaliter had kunnen verwachten op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

 4. De leverancier is niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de koper.

 5. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden met overeenkomstige toepassing voor handelingen alsook voor persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers, plaatsvervangers of andere tussenpersonen van de leverancier.

 6. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien de leverancier aansprakelijk is krachtens de productaansprakelijkheidswetgeving.

 7. De overdracht van schadeclaims en garantieclaims door de koper is niet toegestaan.

 8. Producten van de leverancier mogen alleen doorverkocht worden in de originele verpakking met hun originele etikettering inclusief originele gebruiksaanwijzing, toebehoren en gereedschap. Afwijkende ontwerpen (bv. private label / neutrale verpakkingen enz.) vereisen de verplichte, schriftelijke toestemming van de leverancier.

VIII: Industriële eigendomsrechten en auteursrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, is de leverancier alleen in het land van de plaats van levering verplicht de levering vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: eigendomsrechten) te verrichten.

 2. Aanspraken van de koper zijn uitgesloten indien hij aansprakelijk is voor de schending van eigendomsrechten.

 3. Aanspraken van de koper zijn verder uitgesloten, voor zover de schending van eigendomsrechten veroorzaakt wordt door bijzondere specificaties van de koper, door een door de leverancier niet voorziene toepassing of door het feit dat de levering door de koper gewijzigd wordt of samen met producten gebruikt wordt die niet door de leverancier geleverd zijn.

IX: Uitvoering en uitvoeringsvoorbehoud

 1. De plaats van uitvoering en de plaats van herstel voor levering en betaling is de maatschappelijke zetel van de leverancier.

 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt onder voorbehoud van afwezigheid van belemmeringen of verstoringen zoals bedoeld in artikel IV van deze algemene contractvoorwaarden.

 3. De koper is verplicht alle informatie en documenten te verstrekken die vereist zijn voor de export, import en het transport.

X: Bevoegdheid en toepass

Indien de koper een onderneming is, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de contractuele relatie voortvloeien, deze van de maatschappelijke zetel van de leverancier, onverminderd het recht van de leverancier om een vordering in te leiden voor de rechtbank van de vestigingsplaats van de koper.

Deze overeenkomst en haar interpretatie worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

XI: Bindend karakter van de overeenkomst

Indien enige bepaling van deze algemene contractvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. De overeenkomst blijft in zijn overige onderdelen bindend, zelfs indien individuele bepalingen ongeldig zijn. Dit geldt niet indien de naleving van de overeenkomst voor een van de partijen een onredelijke last zou vormen.

Lamello Belgium nv